درباره‌ی..

روابط عمومی به عنوان یک فن وهنر نقش بسزایی در برقراری و تسهیل ارتباط دوسویه مدیران سازمان‌ها و آحاد مردم دارد، به طوری که امروزه کمتر سازمانی را می‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از روابط عمومی بداند ,وبا توجه به توسعه روزافزون فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در داخل وخارج از کشور و لزوم اطلاع آحاد جامعه از دستاوردهای این موسسه عظیم فرهنگی و اجتماعی و تاثیر مثبت آن در برنامههای پیشرفت و توسعه، وجود سیستم اطلاع رسانی مطلوب و مناسیب و انعکاس واقعیت‌ها و اقدامات انجام شده توسط این دانشگاه برای مردم، ضروری است.

در دنیای امروز اهمیت و نقش اطلاعات و برنامه‌ریزی صحیح و موثر بر هیچ کس پوشیده نیست. در این زمینه روابط عمومی نیز یقینا بدون دسترسی به اطلاعات جامع و فراگیر نخواهد توانست به تقویت جایگاه و نقش خود در امور سازمانی و اجتماعی بپردازد و در تحقق اهداف مورد نظر موفقیتی بدست آورد.


بازدیدها: 8,233